ETNİK DEMOKRASİ MODELİ: İSRAİL ÖRNEĞİ?

Özet
Bu çalışmanın amacı İsrail’de uygulanmakta olan mevcut demokrasi modelini demokrasinin tarihsel süreç içerisinde geçirdiği evreler ışığında çözümlemek, bu demokrasi uygulamalarının neden olduğu toplumsal sonuçları tespit ve tahlil edebilmek, bu sayede etnik demokrasi modelinin tetikleyebileceği ya da etki edebileceği bölgesel/ uluslararası düzeydeki muhtemel gelişmeleri öngörebilmektir. Demokrasinin günümüze kadar geçirdiği değişimlere yer verilen çalışmada uluslararası ilişkiler literatüründe fazla bir geçmişi olmayan etnik demokrasi kavramı, diğer demokrasi modelleri ile karşılaştırılarak ulus-devlet, azınlık hakları, sivil haklar, vatandaşlık statüsü, etnisite, izolasyon gibi hususlar çerçevesinde incelenmiş ve eksik yanları ortaya konulmaya çalışılmıştır. İsrail’deki mevcut demokrasi modelinin gelişiminde ülkenin içinde bulunduğu güvenlik sorununun önemli etkilerde bulunduğu düşüncesinden hareket edilmiş ve kaynak taraması bu varsayım temelinde yapılmıştır. Çalışma İsrail Devleti’nin kurulduğu 1948 yılından günümüze kadar olan bölümü kapsamaktadır. Ancak bu tarihler arasındaki uygulamaların anlaşılabilmesi için Yahudi ve Filistinli kimliklerinin oluşumuna etki eden tarihsel süreç de incelenmiş ve çalışmada buna yer verilmiştir. “Aynı devlet çatısı altında farklı vatandaşlık statüsü”nden yola çıkılarak; İsrail Devleti’nin bu uygulamasının Batılı anlamda bir liberal ya da oydaşmacı demokrasi olamayacağı düşünülmüştür. Bu bağlamda, İsrail Devleti’nin demokrasi adına yürütmekte olduğu politikaların demokrasinin antik çağdaki en ilkel haline benzediğine ve bunun da tarihin seyrine zıt olarak ülkeyi geriye doğru götürdüğü kanaatine varılmıştır. Bu seyir devam ettiği takdirde tıpkı 1700’lü yılların sonundaki aydınlanma döneminde olduğu gibi, ayrılıkçı politikaların tetikleyeceği özgürlükçü hareketin, İsrail Devleti’nin mevcudiyetine zarar verebilecek bir noktaya götürebileceği sonucuna ulaşılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Demokrasi, Vatandaşlık, Ulus, Etnisite, İsrail

THE MODEL OF ETHNIC DEMOCRACY: ISRAELI CASE

Abstract
The aim of this article is to analyse the current democracy model in Israel in light of the historical phases of democracy; determine and dissect the social outcomes of these democracy applications; and, by this way, foresee the possible developments that ethnic democracy model could lever and effect at regional and international levels. In this study, where democracy’s revolution is handled; ethnic democracy, as a recent concept in international relations literature, is argued out within the framework of nation-state, minority rights, civil rights, citizenship status, ethnicity and isolation concepts by comparing with other democracy models and its deficiencies are studied. The literature view has been built on the idea of existing model of democracy development in Israel in the effects of national security problems perspective. The study covers the period from the year 1948, when the Israeli State is declared, up to day. However, to make the applications clear between these dates, the historical process shaping the Jewish and Palestinian identities is also reviewed and included in the study. The image of “different citizenship status in the same country” made us think that this practice of the Israeli State could not be of a Western style liberal democracy or a consociational democracy. In this context, the opinion is that the Israel’s policies carried out in the name of democracy resembles the most primitive form of democracy in ancient times and in contrast with the historical flow, it takes the country backwards. It is concluded that if this reverse flow continues, like in the enlightenment period during the ends of 1700s, libertarian movement grew out of separatist policies could end up with a threat to Israeli State’s existence.


Keywords: Democracy, Citizenship, Nation, Ethnicity, Israel