ARAP BAHARI SÜRECİNDE ARAP KAMUOYUNUN İRAN ALGISI

Özet
Arap kamuoyunda İran algısından bahsetmek oldukça zor ve karmaşık konulardan biridir. Zira genel anlamda Arap kamuoyunda İran algısının oluşumunda birçok konu ve etkenden söz edilebilir.  Bu algının genel çerçevesinin oluşumundaki etkenler, Arap rejim ve yöneticilerinin benimsediği tutumlara göre olumlu veya olumsuz yönde etkilenmektedir. Arap yöneticilerinin İran’a yönelik algısı genel anlamda şüphe, endişe ve güvensizlik üzerine kurulmuştur. Bu durum ise Körfez ülkeleri başta olmak üzere Arap dünyasıyla İran ilişkilerini sarsmakta ve sorunlar meydana getirmektedir. Nitekim Basra körfezi için nüfuz mücadelesi Araplar ile Acemler arasında karşılıklı suçlamalara konu olan meselelerin başında gelmektedir. Bunun yanı sıra, tarihi olarak barışamayan iki taraf etnik ve mezhepsel ayrışmalar temelinde birbirini asırlar boyunca suçlaya gelmiştir. Söz konusu sorunlar esas olarak sınır anlaşmazlıkları, enerji ve mezhep farklılığı üzerinde yoğunlaşmaktadır. Yanı sıra Ortadoğu ve İslam dünyası üzerinde söz sahibi olma politikaları ve nüfuz mücadelesi bulunmaktadır. Bu çalışmada Arap Baharı sürecinde Arap kamuoyunun İran algısı incelenecektir. Araştırmada farklı Arap ülkelerindeki yetkililerin açıklamaları, kanaat önderlerinin bakış açısı, stratejik araştırma merkezlerinin değerlendirmeleri ile raporları ve araştırma uzmanlarının çalışmaları ve/ veya Arap basını esas alınarak Arap kamuoyunun ilgili süreçte İran’a yönelik bakış açısı irdelenecektir. Kısaca tarihi arka plana değinildikten sonra Arap Baharı sürecinde İran’ın Kuzey Afrika’daki gelişmelere yönelik takındığı tavır neticesinde Arap kamuoyundaki algı ele alınacaktır. Sonraki aşamada Arap Yarım adasındaki gelişmelerin iki temel konusu olan nüfuz mücadelesi ve mezhepsel gerilimler üzerinde İran’ın algısı irdelenecektir. Son olarak Suriye krizi ve Irak çerçevesinde İran’ın Arap Kamuoyundaki yerine ışık utulacaktır.

Anahtar Kelimeler: İran, Ortadoğu, Arap Kamuoyu, Arap Baharı, Algı

IRAN PERCEPTION OF ARAB PUBLIC OPINION DURING ARAP SPRING PERIOD

Abstract
Talking about Iranian perception in Arab public opinion is one of the complicated and complex issues. Because many issues and influences can be mentioned in the formation of Iranian perception in Arab public opinion. The factors in the formation of general framework of this perception are influenced positively or negatively by the attitudes of the Arab regime and the administration. Perception of Arab administrators towards Iran is generally based on suspicion, anxiety and insecurity. This situation causes instability and problems in the Iranian relations with the Arab world, especially with the Gulf countries. Indeed, the struggle for influence on the Persian Gulf is at the top of the issues of mutual blame between Arabs and Persians. In addition, the two sides, which have historically failed to reconcile, blame each other for centuries based on ethnic and sectarian divisions. These problems mainly focus on border disputes, energy and sectarian differences. In addition, there is a struggle for policies of ownership and influence over the Middle East and the Islamic world. In this study, the Iranian perception on the Arab public during the Arab Spring will be examined. Explanations of the authorities in different Arab countries, viewpoint of opinion leaders, the evaluations and reports of the strategic research centers and the work of research experts and / or based on the Arab press, Arab public opinion point of view towards the Iranian perspective will be discussed. In brief, after discussing the historical background, the perception of Arab public opinion will be examined as a result of Iran's attitude towards developments in North Africa during the Arab Spring process. In the next step, the perception of Iran will be examined on the struggle for penetration and sectarian, which are the two main themes of the developments in the Arabian Peninsula. Finally, light will be focused on the Iran place in the Arab Public opinion through the Syrian crisis and the Iraqi framework.

Keywords: Iran, Middle East, Arab Public, Arab Spring, Perception