FİLİSTİN SORUNU

Özet
Filistin sorunu, Birinci Dünya Savaşı’nın sonlarına doğru Osmanlı İmparatorluğu’nun Arap coğrafyasındaki topraklarının paylaşımı mücadelesiyle gündeme gelen, İkinci Dünya Savaşı’nın sonuna kadar, savaşan güçler  arasında stratejik hesaplara konu olan, nihayetinde 1948’de İngiltere’yi Ortadoğu’dan çıkartmayı hedefleyen ABD ve Sovyetler Birliği’nin desteklediği İsrail devletinin kurulmasıyla günümüze kadar devam eden bir dizi trajik gelişmeyi içermektedir. İsrail devletinin kurulması, Araplar için tam bir şoktur, ama Yahudiler bakımından her şey açıktır: Yaşadıkları ülkelerde, özellikle Doğu Avrupa, Rusya ve Almanya’da zulme, baskıya, soykırıma maruz kalan Yahudiler yurt arayışı içindedir, Balfour Deklarasyonu Filistin’de bir Yahudi yurdu umudu doğurmuştur, “vaat edilmiş toprakları” Osmanlı idaresinden İngiliz manda idaresine geçmiş, üzerinde henüz bir devlet kurulmamıştır. Birleşmiş Milletler (BM)’in Taksim Planı kendilerine bir devlet kurma hakkı tanımaktadır. O halde bu devleti kurmak ve Yahudi göçünü teşvik ederek Araplara karşı azınlık durumundan kurtulmak, hatta Arapları bu topraklardan çıkararak homojen bir tek uluslu devlet yaratmak için uygun koşullar doğmuştur. Araplar ise nüfusun çoğunluğunu oluşturdukları bu topraklarda İngiliz manda yönetiminin sona ermesiyle bağımsız bir devlet kurulmasını beklemekte, yıllardır karşı çıktıkları, ama önleyemedikleri göçlerle Filistin’e gelen Yahudilerin bu devlet içinde bir azınlık unsuru olarak yaşamasını öngörmektedirler. Bu nedenle Taksim Planı’nın büyük bir haksızlık olduğunu düşünmüş ve reddetmişlerdir. Bundan sonrası savaşlar, işgaller, direnişler, insani dramlar ve bitmeyen barış müzakereleriyle şekillenen bir süreçtir. Bu çalışmada Filistin sorununa yol açan faktörler tarihsel gelişimi içinde ele alınmakta ve mevcut görünümü irdelenerek, İsrail’in işgal ve ilhak politikasının yol açtığı sonuçlar üzerinde durulmaktadır.

Anahtar Kelimeler: Filistin, İsrail, Ortadoğu, Barış Müzakereleri, İntifada, Arap Baharı

THE PALESTINIAN PROBLEM

Abstract
The Palestinian problem includes a series of tragic developments, which came to the fore towards the end of the First World War with the conflict over the partition of the territories of the Ottoman Empire in the Arabian lands, became a subject of strategic calculations among the warring parties until the end of the Second World War, and at last, still continue today upon the establishment of the Israeli state in 1948 with the support of the US and the Soviet Union who were aiming to drive the United Kingdom out of the Middle East. The establishment of the Israeli state is a true shock for the Arabs, but for the Jews everything is crystal clear: The Jews, having been subject to cruelty, oppression and genocide in the countries that they lived in, especially in Eastern Europe, Russia and Germany, are in search of a homeland, Balfour Declaration has given birth to the hope of a Jewish homeland in Palestine, “promised lands” are transferred from the Ottoman administration to British mandate, and no state is yet founded on these lands. The United Nations (UN) Partition Plan bestows upon Israel the right to establish a state. Therefore, proper conditions are set to establish the mentioned state and become free from being a minority against the Arabs through encouraging Jewish immigration, and even to create a homogenous single-nation state by expelling the Arabs from those lands. The Arabs, on the other hand, are waiting for the establishment of an independent state as the British mandate came to a close in the lands where they constitute the majority, and they foresee that the Jews, who came to Palestine through the wave of migrations that the Arabs objected for a long time but could not prevent, living as a minority element within that state. That is the reason why they have thought of the Partition Plan as a great injustice and rejected it. The process that followed is one shaped with wars, occupations, insurgencies, human tragedies and endless peace negotiations. In this study, the factors that caused the Palestinian problem are discussed within historical context, and the consequences of Israel’s occupation and annexation policy are elaborated through an examination of the current outlook of the problem.

Keywords: Palestine, Israel, Middle East, Peace Negotiations, Intifada, Arab Spring