İRAN’IN ULUSLAŞMA SÜRECİNDE SÜREKLİLİK VE DEĞİŞİM: BANKNOTLAR VE POSTA PULLARI ÜZERİNE BİR İNCELEME

Özet
Banknotlar ve posta pulları, basımları devletler tarafından sıkça yapılan ve maddi değerleri olan araçlardır. Geçmişten günümüze, banknotların ve posta pullarının devletlerin bağımsızlığını ve egemenliğini temsil ve ilan etme gibi önemleri olmuştur. Bunların yanı sıra devletler, banknotları ve posta pullarını üzerlerindeki semboller vasıtasıyla mesaj aracı olarak da kullanmışlardır. Böylelikle hem kendi ülkelerinde yaşayanlara hem de başka devletlere ‘kim ve ne olduklarını’, ‘nereden geldiklerini’ ve ‘neyi savunup, nelere değer atfettiklerini’ anlatmışlardır. 1979 yılındaki devrimden sonra, İran’da Şii İslami temellere dayanan bir dini rejim kurulmuştur. İslamcılık iç ve dış ilişkileri konusunda İran'ın temel politikası haline gelmiştir. Ancak İran'daki yeni yönetimin İslamcı bir ideolojiyi takip ettiğini ileri süren popüler anlayışın aksine, milliyetçilik de elden bırakılmamış ve varlığını devam ettirmiştir. Devrimden sonra kurulan İslam Cumhuriyeti, Şiilik ile milliyetçiliği harmanlayarak yeni bir İslami kimlik inşa etmiştir. Bu yeni kimlik, İran’ın hem İslam öncesi Pers kültürünü hem de Şii motifleri resmi devlet ideolojisi olarak sergilemiştir ve günlük olarak banknotlar ve posta pulları aracılığı ile yeniden üretilmiştir. Bu çalışma, milli ve dini sembollerin milli kimlik oluşturma sürecindeki rollerini ve kullanımlarını ele alacaktır. Bu bağlamda banknotlar ve posta pullarındaki semboller vasıtası ile İran’da milli kimlik oluşumu anlatılacaktır. Devrim ile birlikte İran’ın uluslaşma sürecinde ve hem içeriye yönelik hem de dışarıya yönelik politikalarında geçmişten büyük oranda kopuşların yanısıra sürekliliklerin de devam ettiği görülmüştür. Yaşanan bu süreklilik ve değişimlerin izi, İran’ın banknotları ve posta pulları üzerindeki sembollerden hareketle incelenecektir. Bu bağlamda, söz konusu araçlar üzerindeki semboller ve simgeler aracılığı ile İran’ın politikalarında ve milli kimlik oluşumunda yaşanan süreklilikler ve değişimler İranlılık Kimliği, Anti-Emperyalizm, İsrail Karşıtlığı ve Popülizm parametreleri etrafında incelenecektir

Anahtar Kelimeler: İran Devrimi, Ulus İnşası, İslamcılık, Milliyetçilik, Banknotlar, Posta Pulları

CONTINUITY AND CHANGE IN IRAN'S NATION CONSOLIDATION PROCESS: AN ANALYSIS ON BANKNOTES AND POSTAGE STAMPS

Abstract
Banknotes and postage stamps, which have material values, are instruments that are frequently issued by governments. From past to present, banknotes and postage stamps have had such values as representing and declaring independence and sovereignty of states. In addition, states have also been used banknotes and postage stamps as means of messages through symbols on them. In this way, they mention to those living in their own countries and to other states, 'who and what they are', 'where they came from', and 'what they defend and care'. After the revolution in 1979, a religious administration based on Shii Islam was established in Iran. Islamism has become Iran's main policy in domestic and international politics. But contrary to the popular conception that the new administration in Iran follows an Islamist ideology, nationalism has not been left out and has continued to exist. The Islamic Republic, which was established after the revolution, has built a new Islamic identity by combining Shiism and nationalism. This new identity has exhibited both Iranian pre-Islamic Persian cultures and Islamic Shii motifs as official state ideology and has been reproduced daily through banknotes and postage stamps. This study will discuss the roles and uses of national and religious symbols in the process of national identity formation. In this context, the formation of national identity in Iran will be explained through the symbols on banknotes and postage stamps. It has been seen that there have been continuities and changes in Iran's nation building process, and in its both domestic and international policies after the revolution. Indications of these continuities and changes will be examined through the symbols on the Iranian banknotes and postage stamps. In this regard, the continuities and changes in the formation of Iranian national identity and Iran’s policies will be discussed around the parameters of Iranian Identity, Anti-Imperialism, Anti-Zionism and Populism with references to symbols on banknotes and postage stamps.

Keywords: Iranian Revolution, Nation Building, Islam, Nationalism, Banknotes, Postage Stamps