DAHA AÇIK, DAHA GENİŞ, DAHA HOMOJEN: İSRAİL’İN         
KÜRT POLİTİKASINDA DEĞİŞİM VE NEDENLERİ

Özet
İsrail Devleti’nin Orta Doğu bölgesindeki Kürt gruplarla ilişkileri gerek Arap dünyası gerekse topraklarında önemli miktarda Kürt nüfusu bulunduran Türkiye ve İran gibi bölge ülkeleri için her zaman dikkat çekici olmuştur. İsrail ve Kürtler Soğuk Savaş döneminde yakın ilişki içinde olmuşlar fakat aralarındaki münasebet genel olarak gizli, askeri ve coğrafi olarak Kuzey Irak ile sınırlı olarak gerçekleşmiştir. 2003 Irak Savaşı’ndan sonra ise ilişkiler boyut değiştirmiş, kamuoyuna açık, askeri işbirliği yanında siyasi, ekonomik ve kültürel konuları da içeren ve bölgedeki diğer Kürt gruplarını da içerebilecek bir hal almıştır. Bu değişimin sebebi olarak İran’ın nükleer çalışmaları ve bu çalışmaların İsrail milli güvenliği üzerindeki tehdidi gösterilmektedir. Bu eksik bir bakış açısıdır ve İsrail-Kürt ilişkilerinin değişimi hakkında tam bir resme varmak için yerel, ulusal, uluslararası, bölgesel ve küresel değişkenleri de hesaba katmak gerekmektedir. Bu bağlamda bu çalışma İsrail’deki Yahudi-Kürt nüfus, bozulan Türkiye-İsrail ve Amerika-İsrail ilişkileri, Orta Doğu’da kaos ve anarşi vb. faktörlerin de İsrail-Kürt yakınlaşmasına etkisini analiz edecektir.

Anahtar Kelimeler: İsrail, Kürtler, 2003 Irak Savaşı, Kuzey Irak, İran

MORE OPEN, MORE EXPANSIVE, MORE HOMOGENOUS: CHANGE IN ISRAEL’S KURDISH POLICY AND ITS REASONS

Abstract
The relations between the Israeli State and the Kurds have always been noteworthy both for the Arab world and the regional countries populated by a significant Kurdish population such as Turkey and Iran. Israel and the Kurds had established close relations during the Cold War period, yet this generally took place secretly, militarily and geographically limited with the Northern Iraq. This relation changed dimension following the War on Iraq in 2003 as it was opened to the public; included political, economic and cultural issues as well as the military cooperation, and; involved the other Kurdish groups in the region. As the reason of this change, nuclear works of Iran and its threat on the Israeli national security have been pointed out. This is an inadequate view and to complete the picture in explaining the changes in Israeli-Kurdish relations one needs to take local, national, international, regional and global variables into consideration. In this respect, this study will analyze the effects of Kurdish-Jews in Israel, deteriorating Turkish-Israeli and American-Israeli relations, the chaos and anarchy in the Middle East etc. on the rapprochement in Israeli-Kurdish relations.

Keywords: Israel, Kurds, 2003 Iraq War, North Iraq, Iran