İRAN-LATİN AMERİKA İLİŞKİLERİ (1999-2017): SÜREÇ, KAPSAM VE SONUÇ

Özet
İran’ın Latin Amerika ile ilişkileri ve geliştirdiği angajman tarzı özellikle batıda bir çok açıdan tartışma yaratmıştı. Bu yazının amacı İran’ın kıta ile kurduğu ilişkilerin bir şemasını çıkarıp, içerik anlamında ilişkilerin doğasını izah etmektir. Ahmedinejad döneminde başlayan ve hızlı bir şekilde yükselen ilişkiler daha sonra bir tür yavaşlama dönemine girmiştir. 2015 sonrasında kıta ile tekrardan ilişkileri canlandırma amacıyla hareket üreten İran için asıl sorun kıtada daha çok meşruiyet alanını genişletip genişletememesidir. Son dönemde siyasal anlamda sol siyasetten sağ siyasete doğru bir dönüşüm yasayan Latin Amerika’da siyasal iktidarların İran ile nasıl bir ilişkiye gireceği büyük oranda (i) İran’ın batı ile olan ilişkileri ve (ii) Tahran’ın kıta ile kuracağı ilişki tarzı üzerinden şekillenecektir.

Anahtar Kelimeler: Iran, Latin Amerika, Batı Karşıtlığı, Petrol, Şiilik.

IRAN-LATIN AMERICA RELATIONS (1999-2017): PROCESS, CONTENT AND CONSEQUENCES

Abstract
Iran’s relationships with Latin America and the engagement style it has developed have created many controversies, especially in the West. The purpose of this study is to draw a diagram of the relations Iran has established with the continent and to explain the nature of relations in terms of content. Relations that started in the period of Ahmadinejad and soared rapidly experienced a slowdown period later. The main problem for Iran, which is moving to revitalize relations with the continent after 2015, is rather whether it can expand its field of legitimacy or not. In Latin America, which has recently undergone politically a transformation from left politics to right politics, how the political powers will enter into relation with Iran will largely be shaped through (i) Iran’s relations with the West and (ii) Tehran’s relationship with the continent.

Keywords: Iran, Latin America, Anti-Westernism, Oil, Shiism