PETROL VE DOĞAL GAZ REZERVLERİ ÜZERİNDEN ORTADOĞU’DAKİ ÇATIŞMALARI ANLAMAK

Özet
Ortadoğu, sahip olduğu zengin yeraltı kaynakları ve bununla birlikte 2500 yıllık geçmişe sahip İpekyolu’nun en önemli noktalarına üzerinde olmasından dolayı her dönem önemini korumuştur. Özellikle Sanayi Devrimi ile artan üretim faaliyetlerinde daha fazla enerjiye ihtiyaç duyulması ve bununla birlikte artan nüfus enerji talebini her geçen gün arttırmaktadır. Petrol ve doğalgaz günümüzde halen dünyanın birincil enerji ihtiyacının önemli bir kısmını karşılamaktadır. Ancak bu kaynakların dünya üzerindeki dağılımının asimetrik olması kaynaklara ulaşımı zorlaştırmakta, maliyetleri arttırmakta ve genellikle çatışmalara ve/veya savaşlara neden olmaktadır. Dünya fosil yakıt rezervlerinin çok büyük bir kısmı Ortadoğu’da bulunmaktadır. Bu durum, Ortadoğu’yu özellikle sürekli artan şekilde enerjiye ihtiyaç duyan gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerin ilgi odağı haline getirmiştir. Ayrıca söz konusu kaynakların lojistiği açısından stratejik öneme sahip geçiş noktalarının da bu bölgede olması bölgeye olan ilgiyi artırmaktadır. Bu çalışmada Ortadoğu’daki zengin fosil yakıt rezervlerinin geçmişteki ve/veya devam eden çatışmalarda bir neden olup olmadığı konusu ele alınmıştır. Analizin daha sağlıklı yapılabilmesi açısından ise OPEC’in “OPEC Ortadoğu Ülkeleri” sınıflandırmasının içinde yer alan ülkelerin verileri kullanılmıştır.

Anahtar Kelimeler: Enerji, Petrol, Doğal Gaz, Ortadoğu, Çatışma

UNDERSTANDING CONFLICTS IN THE MIDDLE EAST ON OIL AND NATURAL GAS RESERVES

Abstract
The Middle East has maintained its importance since it has the most important points of Silk Road with its rich underground resources and its 2500-year-old history. Especially with the Industrial Revolution, more energy is needed for increasing production activities and the increasing population is increasing energy demand day by day. Today, oil and natural gas still meet a significant part of the world's primary energy needs. However, the asymmetric distribution of these resources on the world makes access to resources a challenge, increases costs, and often causes conflicts and / or wars. A large part of the world's fossil fuel reserves is in the Middle East. This has made the Middle East a center of interest for both developed and developing countries, especially in the ever increasing need for energy. Moreover, in terms of the logistics of the resources, there is a growing interest in the region where the transition points with strategic importance are also in this region. In this study, it was discussed whether the rich fossil fuel reserves in the Middle East had a cause in past and / or ongoing conflicts. In order to make the analysis healthier, the data of the countries included in OPEC's "OPEC Middle East Countries" classification have been used.

Keywords: Energy, Oil, Natural Gas, Middle East, Conflict