ARAP MAĞRİP DEVLETLERİNDE SELEFİLİK

Özet
Selefilik bir dini anlayış ve zihniyet olarak son yıllarda üzerinde en çok konuşulan ve sıkça yorum yapılan konulardan biri olmasına rağmen, Selefi hareketlerin felsefi kökleri, yayılma alanları ve sosyolojik dinamikleri hakkında Türkçe literatürde ciddi bir eksiklik bulunmaktadır. Yapılan araştırmaların da daha çok Selefizmin tarihsel kökleri ve akidesi ile sınırlı kaldığı gözlenmektedir. Diğer yandan Selefilik konusu üzerindeki gerçekleştirilen tartışmalar genellikle mezhep üzerinden yürütülürken, bu hareketin hangi siyasal bağlamlarda nasıl geliştiği ve hangi sosyo-psikolojik beklentilere ve kaygılara cevap verdiğine ise çok değinilmemektedir. Oysa Selefiliğin yayılmasını daha iyi anlayabilmek için bu akımın hangi tarihi ve siyasal şartlar altına geliştiği ve nasıl bir uluslararası konjonktürde yayıldığını da göz önünde bulundurmak gerekmektedir. Bu çerçevede, elinizdeki çalışma Ortadoğu bölgesinde Mağrib devletleri olarak adlandırılan Fas, Tunus ve Cezayir’de modern Selefiliğin nasıl ortaya çıktığını ve hangi sosyo-politik şartlarda yayıldığını analiz etmeyi amaçlamaktadır. Bu analiz yapılırken özellikle ülkelerin içinde bulundukları küresel, bölgesel ve ulusal şartlar birlikte ele alınarak ilgili kamuoyuna geniş bir perspektif sunacaktır.

Anahtar Kelimeler: Selefilik, Fas, Tunus, Cezayir, İlmi Selefilik

SALAFISM IN ARAB MAGHREB STATES

Abstract
Although Salafism as a theological understanding and mind-set has been one of the most discussed and commented development in recent years, there has not been enough scholarly attention especially in Turkish literature about its philosophical roots, geography and sociological dynamics. When the studies about out Salafism have been reviewed, it is seen that assessments are continuously performed on his doctrine rather than socio-political aspects. On the other hand, Salafism is often the subject of discussions held over sectarian issues and only very few talk about the political and sociological expectations and concerns of national, regional and global policy makers.Therefore, in this study will examine under which socio-political circumstances Salafism  emerge and spread out in the so called Maghreb States, namely Morocco, Tunisia and Algeria. In undertaken this analyses, global, regional and national conditions that shape the Salafi sociology in the region have been discussed, so that it will provide a wider perspective on the issue for the future researchers .Keywords: Salafism, Morocco, Tunisian, Algeria, Quietist Salafism