İRAN’IN YUMUŞAK GÜCÜ:
Unsurları, Zorlukları

Özet
1979 yılında gerçekleştirdiği İslamcı devrimle bütün dünyada dikkatleri üzerine çeken İran, kültürel olarak kadim Pers Medeniyeti ve Farsça üzerinden, ideolojik olarakantiemperyalist tutum, Batı ve İsrail karşıtlığı üzerinden, gerçekleştirdiği devrimi İslam Devrimi olarak adlandırılma­sından dolayı din üzerinden,  Şii mezhebi müntesiplerinin hamiliği politikası nedeniyle mezhepüzerinden yumuşak güç kullanma imkânına sahiptir. İran, birbiriyle bazı alanlarda tezat teşkil eden bu yumuşak güç unsurlarının kullanımında zorluklarla karşılaşmaktadır. Bu çalışmada, Ortadoğu’da meydana gelen gelişmelerde sert güç kullanımına yönelik izlediği politikanın, İran’ın yumuşak gücü üzerindeki etkisi incelenecektir.

Anahtar Kelimeler: İran, Yumuşak Güç, Sert Güç, Şiilik

IRAN'S SOFT POWER:
Components, Challenges

Abstract
Iran has conductedislamistrevolution in 1979 and drew the attention of the whole world. İran use some soft power tools. First, with the ancient Persian culture and civilization, It use through Persian language. Second It use ideologically through anti-imperialist, anti-West and Israel attitude. Third, the Iranian revolution, which was called the Islamic Revolution, It use with religion. Due to the patronage politics of the Shiite sect, It has the ability to use soft power on Shiite population. Iran is facing difficulties in the use of the soft power elements contrasting with each other in some areas. In this study, the use of hard power in its policies towards the developments occurring in the Middle East, will examine the impact on Iran's soft power.

Keywords: Iran, Soft Power, Hard Power, Shiism