KÖRFEZ ARAP ÜLKELERİNDE EKONOMİK VE SOSYAL KALKINMA

Özet
Bu çalışmada Körfez Arap ülkeleri olan Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Katar, Kuveyt, Umman ve Bahreyn’in Dünya Bankası, OECD, World Justice Project, Freedom House endekslerinden elde edilen kantitatif verilerle ekonomik ve sosyal kalkınmalarının ne derece olduğu incelenmiştir. Elde edilen verilerde çoğunlukla benzer alanlarda üretim yapıldığı; ancak üretimin de çeşitlendirilmeye çalışıldığı görülmektedir. Bu noktada ileri teknolojinin ve bunu kullanabilecek verimli iş gücünün varlığı gereklidir. Yüksek GSYİH oranları ekonomik kalkınmışlık düzeyini yükseltirken uzun vadede kalkınmaya engel teşkil edecek olan değişkenlerin önüne geçmeye yetmemektedir. Sosyal kalkınma alanındaki endekslerde düşük görünen bu ülkelerin durumu gittikçe kötüye gitmektedir. Belirtilen ülkeler, sosyal kalkınmayı içeren insani kalkınma endeksinde yüksek bir değere sahiptir. Bunun temelinde ise GSYİH’nın yüksek olması yatmaktadır. Uzun vadede bu ülkelerin ekonomik ve sosyal kalkınmaları için en önemli olan strateji ise kaynaklarını verimli ve sürdürülebilir bir şekilde kullanabilecekleri şekilde politikalarını değiştirmektir. Kaynak bakımından zengin olan Körfez Arap ülkeleri ekonomik ve sosyal kalkınma faktörlerini iyileştirip sürdürülebilir kalkınma yolunda olumlu adımlar attıkları sürece sahip oldukları kaynakları avantaja çevirebileceklerdir.

Anahtar Kelimeler: Körfez Arap Ülkeleri, Ekonomik Kalkınma, Sosyal Kalkınma, Özgürlükler, Kalkınmamışlık

ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT IN THE GULF ARAB STATES

Abstract
In this study, to what extent of economic and social development of the Arab states that are Saudi Arabia, Qatar, Kuwait, Oman, Bahrain and United Arab Emirates is analyzed with the quantitative data that are obtained from the World Bank, OECD, World Justice Project and Freedom House indices. It is resulted from the data that despite of producing mostly the similar type of products, the Arab states of the Gulf are inclined to diversify the types of production. At this point, it is necessary to have advanced technology and productive labor force who can use this technology. While enhancing the level of economic development by having high GDP rates, it is not enough to prevent unfavorable variables that effect economic development in a negative way in the long term. These countries’ rates are getting worse year by year in the field of social development. Mostly because of having high GDP rates, these countries have high HDI (human development index) rates that includes an important share for GDP rates. The long-term strategy for the Gulf Arab States needs to be changed in favor of using their resources in sustainable and efficient way. These resource-rich Gulf Arab States can turn into advantage of their resources as long as positive steps in sustainable development by enhancing their economic and social development.

Keywords: Gulf Arab States, Economic Development, Social Development, Freedom, Underdevelopment