PARALI ASKERLER, ÖZEL ASKERI/GÜVENLIK ŞIRKETLERI VE MODERN DEVLET

Özet
Doğal devlet davranışı olarak betimlenen görevlerin yerine getirilmesi için Özel Askeri/Güvenlik Şirketleri (ÖAGŞ) modern savaş durumunun en etkili bileşenlerinden birisi olmuştur. Bir ÖAGŞ’nin yukarıda belirtilen görevleri uygulayabilmesi için, geleneksel olarak devlet birimleri tarafından hayata geçirilen kimi işlevler için devletler dış alım yapmaktadır.  ÖAGŞler çeşitli faaliyetleri ifa etmektedir. Örneğin;- Taulbee’nin sınıflandırmasından faydalanarak- Saldırı muharebe operasyonları; Özel, kamu ya da uluslararası müşterilere güvenli olmayan devletlerde silahlı güvenlik hizmeti; İnsancıl koruma, operasyon ve destek; Askeri gözetleme, stratejik danışma ve istihbarat; Askeri ve polis eğitimi; Lojistik ve askeri operasyonlara destek; rehine durumlarında tavsiye ve/veya kurtarma operasyonları ve benzeridir.  Bunun sonucu olarak, bu makale Weberci modern devlet tanımının ‘meşru fiziki şiddet kullanımı üzerindeki tekeli’ babında büyük bir dönüşüme uğradığını savunmaktadır. Nitekim konuya daha iyi değinebilmek için, ÖAGŞlerinin tarihine ve onların öncülü olan paralı askerler mevzu edilmiştir. Böylelikle bir paralı asker ile bir ÖAŞG arasındaki farklar apaçık şekilde ortaya konulabilmiştir.

Anahtar Kelimeler: Paralı Askerler, Özel Askeri/Güvenlik şirketleri, Modern Devlet, Libya, Irak

MERCENARIES, PRIVATE MILITARY/SECURITY COMPANIES AND MODERN STATES

Abstract
Private Military/Security Companies (PMSCs) have become one of the most effective components of modern warfare by fulfilling duties that used to be considered as inherently state activities. Some of the functions that were traditionally performed by state agents that states are now outsourcing to PMSCs include the following: offensive combat operations; armed security services in unstable states for private, public or international clients, including law and order operations; humanitarian protection operations and support; military surveillance, strategic advice and intelligence; military and police training; logistics and supply for military operations; hostage situation advice and/or rescue operations. This article argues that the Weberian concept of the modern state has been deeply transformed regarding the ‘monopoly over use of legitimate physical violence’. To analyse these changes, the article considers the history of PMSCs and their mercenary predecessors in order to clarify the differences between mercenaries and PMSCs.

Keywords: Mercenaries, Private Military/ Security Companies, Modern State, Libya, Iraq